Publications

A Survey on Non-Autoregressive Generation for Neural Machine Translation and Beyond
Yisheng Xiao, Lijun Wu, Junliang Guo, Juntao Li, Min Zhang, Tao Qin, Tie-yan Liu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence

Extract and Attend: Improving Entity Translation in Neural Machine Translation
Zixin Zeng, Rui Wang, Yichong Leng, Junliang Guo, Xu Tan, Tao Qin, Tie-Yan Liu
ACL 2023

Machine Translation with Speech-Aware Length Control for Video Dubbing
Yihan Wu, Junliang Guo, Xu Tan, Chen Zhang, Bohan Li, Ruihua Song, Lei He, Sheng Zhao, Arul Menezes, Jiang Bian
AAAI 2023

Retrosynthesis Prediction with Local Template Retrieval
Shufang Xie, Rui Yan, Junliang Guo, Yingce Xia, Lijun Wu, Tao Qin
AAAI 2023

BinauralGrad: A Two-Stage Conditional Diffusion Probabilistic Model for Binaural Audio Synthesis
Yichong Leng, Zehua Chen, Junliang Guo, Haohe Liu, Jiawei Chen, Xu Tan, Danilo Mandic, Lei He, Xiangyang Li, Tao Qin, Sheng Zhao, Tie-Yan Liu
NeurIPS 2022

A Study of Syntactic Multi-Modality in Non-Autoregressive Machine Translation
Kexun Zhang, Rui Wang, Xu Tan, Junliang Guo, Yi Ren, Tao Qin, Tie-Yan Liu
NAACL 2022

Task-Oriented Dialogue System as Natural Language Generation
Weizhi Wang, Zhirui Zhang, Junliang Guo, Yinpei Dai, Boxing Chen, Weihua Luo
SIGIR 2022

Sequence-to-Action: Grammatical Error Correction with Action Guided Sequence Generation
Jiquan Li, Junliang Guo, Yongxin Zhu, Xin Sheng, Deqiang Jiang, Bo Ren, Linli Xu
AAAI 2022

Hierarchical Multi-label Text Classification with Horizontal and Vertical Category Correlations
Linli Xu, Sijie Teng, Ruoyu Zhao, Junliang Guo, Chi Xiao, Deqiang Jiang, Bo Ren
EMNLP 2021

Adaptive Nearest Neighbor Machine Translation
Xin Zheng, Zhirui Zhang, Junliang Guo, Shujian Huang, Boxing Chen, Weihua Luo, Jiajun Chen
ACL 2021

Adaptive Adapter: an Efficient Way to Incorporate BERT into Neural Machine Translation
Junliang Guo, Zhirui Zhang, Linli Xu, Boxing Chen, Enhong Chen
IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing

Label Incorporated Graph Neural Networks for Text Classification
Yuan Xin, Linli Xu, Junliang Guo, Jiquan Li, Xin Sheng, Yuanyuan Zhou
ICPR 2020

Incorporating BERT into Parallel Sequence Decoding with Adapters
Junliang Guo, Zhirui Zhang, Linli Xu, Hao-Ran Wei, Boxing Chen, Enhong Chen
NeurIPS 2020 [paper]

Jointly Masked Sequence-to-Sequence Model for Non-Autoregressive Neural Machine Translation
Junliang Guo, Linli Xu, Enhong Chen
ACL 2020 [paper] [code]

Fine-Tuning by Curriculum Learning for Non-Autoregressive Neural Machine Translation
Junliang Guo, Xu Tan, Linli Xu, Tao Qin, Enhong Chen, Tie-Yan Liu
AAAI 2020 [paper] [code]

IntroVNMT: An Introspective Model for Variational Neural Machine Translation
Xin Sheng, Linli Xu, Junliang Guo, Jingchang Liu, Ruoyu Zhao, Yinlong Xu
AAAI 2020 [paper]

SPINE: Structural Identity Preserved Inductive Network Embedding
Junliang Guo, Linli Xu, Jingchang Liu
IJCAI 2019 [paper] [code]

Non-Autoregressive Neural Machine Translation with Enhanced Decoder Input
Junliang Guo, Xu Tan, Di He, Tao Qin, Linli Xu, Tie-Yan Liu
AAAI 2019 [paper]

Adaptive Proximal Average based Variance Reducing Stochastic Methods for Optimization with Composite Regularization
Jingchang Liu, Linli Xu, Junliang Guo, Xin Sheng
AAAI 2019 [paper]

Tracking and Forecasting Dynamics in Crowdfunding: A Basis-Synthesis Approach
Xiaoying Ren, Linli Xu, Tianxiang Zhao, Chen Zhu, Junliang Guo, Enhong Chen
ICDM 2018 [paper]

Enhancing Network Embedding with Auxiliary Information: An Explicit Matrix Factorization Perspective
Junliang Guo, Linli Xu, Xunpeng Huang, Enhong Chen
DASFAA 2018 [paper]

Asynchronous Stochastic Composition Optimization with Variance Reduction
Shuheng Shen, Linli Xu, Jingchang Liu, Junliang Guo, Qing Ling
Preprint [paper]